Općinsko vijeće Centar raspravljalo o posljedicama proglašenja historijskog urbanog krajolika na području ove općine09.04.2021.

Općinsko vijeće Centar raspravljalo o posljedicama proglašenja historijskog urbanog krajolika na području ove općine

Događaji


Na početku sjednice prisutnim vijećnicima je općinski načelnik Srđan Mandić obrazložio koje su posljedice ovakve jednostrano, proizvoljno i bez učešća apelanata, te bez valjanog  pravnog osnova, odluke Komisije na ovu jedinicu lokalne samouprave.  Kako je javnost upoznata Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, na sjednici održanoj 2. novembra 2020. godine je donijela Odluku o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BIH, kojom se uža gradska jezgra općina Centar i Stari Grad proglašava historijskim urbanim krajolikom. Ova odluka je objavljena u Službenom listu BiH broj 1/21 i broj 10/21.  

Načelnici općina Centar i Stari Grad Srđan Mandić i Ibrahim Hadžibajrić putem nadležnih općinskih službi uputili su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine radi pomenute odluke. U obrazloženju upućene apelacije stoji da je obuhvat historijskog urbanog krajolika obuhvata cjelovit prostor koji uključuje prostor nacionalnih spomenika koji su kao takvi već proglašeni pojedinačnim odlukama Komisije, prostor nacionalnih spomenika koji se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, prostor između naprijed navedenih spomenika te zaštitni prostor. Osporavanom Odlukom je predviđeno da o svim zahvatima u ovako širokom prostoru odlučuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, te da za svaki pojedinačni slučaj zahvata u prostoru postoji obaveza pribavljanja mišljenja Komisije o usklađenosti, a sve do donošenja jedinstvenog prostorno-planskog dokumenta za koji nije utvrđen rok donošenja. Također, osporavanom Odlukom je utvrđeno da se svi propisi, razvojno-planski dokumenti i drugi akti, koji su u suprotnosti sa Odlukom, stavljaju van snage.   

Na ovaj način je najveći dio prostora, odnosno teritorije koju administrativno pokrivaju apelanti kao jedinice lokalne samouprave, koji je najintenzivnije naseljen i na kojem se odvija najveći dio životnih i privrednih djelatnosti u potpunosti onemogućen u provođenju već donesenih razvojno-planskih dokumenata, raspolaganju i korištenju imovine, prostornom planiranju i planiranju daljeg razvoja lokalne zajednice, ali su direktno ugrožena prava na imovinu i širokom korpusu fizičkih i pravnih lica koja imaju imovinu na ovom području.  Pri tome važno je istaći činjenicu da Federalno ministarstvo prostornog uređenja objektivno nije u mogućnosti provesti sve aktivnosti predviđene osporavanom odlukom, kako iz razloga nedostatka kadrovskih kapaciteta, tako i zbog nepostojanja odgovarajuće pravne regulative na nivou Federacije BiH, koja bi regulisala sve aktivnosti i privredne djelatnosti na području jedne općine.  

Shodno navedenom, proizvoljnom i neutemeljenom Odlukom Komisije, potpuno suprotno mandatu i cilju zbog koje je Komisija uspostavljena odredbama Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir, izvršen je direktan prijenos ustavnih i zakonskih nadležnosti apelanata na veće nivoe vlasti, potpuno ili djelomično ograničeno pravo mirnog uživanja imovine i raspolaganja istom apelanata kao jedinica lokalne samouprave, tako i širokog korpusa fizičkih i pravnih lica koja su vlasnici dobara u ovako širokom prostoru, čime je učinjena gruba povreda prava iz člana II/3. k Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i niz zakonskih propisa kojim je zaštićeno pravo na imovinu, odnosno strogo definisani uslovi pod kojima to pravo može biti ograničeno. Na kraju sjednice je na inicijativu načelnika Mandića Općinsko vijeće Centar jednoglasno usvojilo zaključak u kojem stoji: Uz puno opredjeljenje neophodnosti zaštite kulturno - historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao simbola multikulturalnosti, prava građana i jedinica lokalne samouprave mogu biti ograničena same na osnovu zakona i pod precizno definiranim uvjetima čija je svrha objektivna i opravdana.

U cilju osiguranja i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda građana zagarantovanih Ustavom BiH, ali i Općine Centar Sarajevo kao jedinice lokalne samouprave kojima  su povrijeđena prava na mirno uživanje imovine i ostvarivanja imovinskih interesa, te pravo na lokalnu samoupravu, upućuje se inicijativa Skupštini Kantona Sarajevo i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja poduzmu sve aktivnosti radi stavljanja van snage Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kojom se na neutemeljen način veći iii skoro cijeli prostor Općine Centar Sarajevo proglašava Historijskim urbanim krajolikom i proizvoljno stavlja pod poseban tretman te pravo na planiranje, upravljanje i raspolaganje imovinom prenosi na organe viših nivoa vlasti.

Općina i načelnik

mayor

Načelnik:

Srđan Mandić

mayor

Općina

Centar

Još iz kategorije:

Događaji

Građanima je potrebna ambulanta porodične medicine na Višnjiku

Događaji

Gradonačelnica Babić i predsjedavajući Fejzić uputili telegram saučešća povodom smrti Edhema Sirče

Događaji

Gradonačelnik Istanbula İmamoğlu čestitao izbornu pobjedu Hadžibajrića

Događaji

Čestitka načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića povodom 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja

Najnoviji:

Investicije

Gotovo polovina budžeta Općine Centar za 2021. godinu je namijenjena za kapitalne projekte

Komunalni poslovi

Radi se sanacija oštećenja na lokalnim cestama u Starom Gradu

Događaji

TV prilog povodom Dana državnosti

Događaji

Općina Centar proglašena najboljom lokalnom zajednicom kada je u pitanju transparentno finansiranje organizacija civilnog društva

Najpopularniji:

Komunalni poslovi

Vrtić „Bulbul“: Radovi u unutrašnjosti objekta i postavljanje solarnih panela

Komunalni poslovi

Nakon vodopada Blihe, uređenje prilaza Dabarskoj pećini

Kultura i obrazovanje

Upošljavanje volontera pripravnika

Donacije

Preduzeću „Pokop“ uručena specijalizovana mašina