Bosanski Petrovac

Federacija BiH - Unsko-sanski kanton

Ključni brojevi

Površina: 709 km²

Broj naselja: 35

Populacija: 7328

Web stranica:  https://www.bosanskipetrovac.gov.ba/

Poštanski broj: 77250

Povezani članci:

O općini i njenoj historiji

Kao naselje Bosanski Petrovac je postojao i u rimsko doba kao raskrsnica puteva tad najmoćnijeg Rimskog carstva, a Konstantin Porfirogenet ga spominje 950. godine pod nazivom Pset. Razdoblje rimske dominacije ovdje je potvrđeno nalazima na 15 lokaliteta, što već samo po sebi govori o veoma slabom naseljavanju ovih područja u to vrijeme. Na lokalitetu Bukovača nalaze se tragovi rimske nekropole, gdje je otkrivena kasno-antička grobnica i rimski novac. Još su sačuvani tragovi rimskog života na lokalitetima Cimeša, Bjelajskog Vaganca i kod lokaliteta Vođenica. Samo 16 lokaliteta iz perioda srednjeg vijeka govori da je ovo geografski veoma prostrano područje slabo naseljeno i u ovom periodu. Treba spomenuti srednjovjekovni grad Bjelaj (stari toponim Bilaj) koji se nalazi na rubu Bjelajskog (Bilajskog) polja. Prvi put se u dokumentima spominje 1495. godine. Srednjovjekovna arhitektura ovog grada je i danas dosta dobro očuvana. Najstarijem jezgru grada pripada moćna okrugla kula visoka oko 16 m i gradsko dvorište s cisternom opasano snažnim bedemom. Pored kule je i glavni ulaz u grad. Proglašen je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. [2] Od srednjovjekovnih naselja treba spomenuti grad Čovku koji se spominje u 15. vijeku. Ruševine ovog grada nalaze se na prvobitnoj prethistorijskoj gradini. Historijski izvori ga spominju kao kraljevski grad u Humskoj župi. Najpoznatiji gospodari Čovke bili su plemići Orlovići, koji su ovaj grad održavali sve do njegovog pada pod osmansku vlast 1524. godine. U pisanim dokumentima, naselje koje je bilo na mjestu današnjeg Bosanskog Petrovca spominje se 1334. godine pod nazivom St. Petri de eodem. Historiograf Šišić stavlja na ovo mjesto stari grad Pset u istoimenoj župi, koju spominje još Konstantin VII Porfirogenet u 10. vijeku. Međutim ubikacija Pseta i Psetske župe još do danas je ostalo nerazriješeno, pa se ovaj podatak mora uzeti sa dosta rezerve. Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve i nekropolom sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, najbolje odslikava život iz perioda župe Pset. Područje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. [3] Osmanlije ovo područje osvajaju između 1520. i 1530. godine i tu organiziraju kadiluk Novosel. Grad u Petrovcu sagrađen je za vrijeme sultana Ahmeda III. Iza Karlovačkog mira (1699. godine) Lika i Dalmacija, koje su do tada bile u sastavu velikog Osmanskog carstva, potpadaju pod vlast Austrije, odnosno Mletačke Republike, a bosnjačko muslimansko stanovništvo se povlači iz tih oblasti i naseljava područja Kulen Vakufa, Bjelaja, Bihaća, Cazina i područje sadašnjeg Bosanskog Petrovca, gdje osnivaju grad. i Petrovačku kapetaniju. [4] Bosanski Petrovac spada među mlađa gradska naselja u Krajini. U gradu je bila jedna tabija i jedna kula na više katova, a spadala je među najviše u području Krajine. [5] Petrovački grad je dočekao u dobrom stanju okupaciju Austro-Ugarske 1878. godine. Vjerovatno je porušen 1905. godine prilikom provođenja regulacionog plana, koji je izgradila austro-ugarska vlast. U vrijeme osmanske dominacije bio je sjedište Petrovačke kapetanije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Bosanskom Petrovcu je održana Prva zemaljska konferencija AFŽ i Prvi kongres ljekara partizana. U to vrijrme Vrhovni štab NOVJ i Josip Broz Tito boravili su u vozu na Oštrelju. Voz je proglašen za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. [6] Za vrijeme rata 1991 - 1995. godine dešavaju se strašni zločini na području općine Bosanski Petrovac, koje su izvršili pripadnici većinskog srpskog naroda nad manjinskim bošnjačkim stanovništvom.

municipality

Geografija

arrow

Grad Bosanski Petrovac se nalazi na raskrsnici puteva Bihać-Jajce-Knin, u Petrovačkom polju, između planina Osječenice, Klekovače i Grmeča na nadmorskoj visini od 664 m. Općinu okružuju planine Grmeč sa sjevera, sa zapada Risovac i Čava, a sa juga Osječenica. Gorje je bogato šumama, što predstavlja osnovu ekonomskog razvoja općine. Samu visoravan najviše karakteriše kraško tlo. Osim nekoliko neznatnih izvora po podnožju okolnih obronaka na ovoj visoravni nema niti jedne rijeke, čak niti ovećeg potoka. Površina općine Bosanski Petrovac iznosi oko 750,1002 km2, a ukupna dužina granice je 144,20 km. Ovaj kraj posjeduje izvrsne uvjete za planinski i lovni turizam. Na obroncima planine Grmeč nalaze se tereni za planinarenje, izlete i lov. Na razmeđu dvaju, šumom bogatim planinama Osječenice i Klekovače, smjestio se prevoj Oštrelj. Od davnina poznat kao vazdušna banja i vrijedno klimatsko odmaralište, privlačilo je pažnju znatiželjnika ali i zaljubljenika odmora u prirodi. Za Bosanski Petrovac značajno je napomenuti proizvodnju ćilima u kućnoj radinosti. Gradsko naselje Bosanski Petrovac se sastoji od sljedećih mahala ili ulica;Centar,Gaj,Donji ,Srednji, Gornji Bišćani,Bahići,Jukići, Linića Lokva ,Hujići,Pekijska,Ploča,Novo Naselje,Skenderovo naselje,Didovići.

Stanovništvo

arrow

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Bosanski Petrovac imala je 15.621 stanovnika, raspoređenih u 35 naselja. Poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, najveći dio općine Bosanski Petrovac ušao je u sastav Federacije BiH. U sastav Republike Srpske ušli su dijelovi naseljenih mjesta: Bunara, Bukovača, Drinić i Podsrnetica, od kojeg je područja formirana općina Petrovac.

Kultura

arrow

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Bosanskom Petrovcu je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Bosanski Petrovac. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Bosanski Petrovac se nalaze sljedeći spomenici: "Ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću" (arheološko područje), "Partizanski - Titov voz na Oštrelju" (historijski spomenik), "Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju" (historijska cjelina), "Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića" (pokretno dobro).

Sport

arrow

U Bosanskom Petrovcu postoji nogometni klub "Mladost" koji se takmiči u kantonalnoj ligi. Također, postoje klubovi i u ostalim sportovima poput košarkaškog kluba Mladost i drugi.