Načelnik

Članci

Hasan Tanović

Federacija BiH

Novo Sarajevo


Hasan Tanović rođen je 1970. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon odsluženja vojnog roka u JNA upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu i sa uspjehom ga pohađa do početka Agresije na RBiH. U aprilu 1992. godine, kao dobrovoljac, aktivno se uključuje u OS BiH, iz kojih je, nakon težeg dvostrukog ranjavanja u septembru 1992 godine, demobilisan kao 60% RVI. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine. Završio je pripravnički staž u Kliničkom centru Sarajevo. Stručni ispit za zvanje «Doktor medicine» položio je 2004. godine. Sa ovim zvanjem 2003. i 2004. godine radi u firmama Bosnalijek d.o.o. i Abbott Laboratories. Od 2006. godine bio je na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije u KCUS koju okončava specijalističkim ispitom u martu 2010. godine nakon čega dobiva zvanje specijalista ortopedske hirurgije. Od 2010. bio je u stalnom radnom odnosu kao ljekar specijalista ortoped na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Od juna 2013. godine angažovan je kao zvanični ljekar svih selekcija u Košarkaškom savezu BiH. Upisao je i položio sve ispite na postdiplomskom studiju, Eksperimentalno-laboratorijski smjer, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od marta 2016. godine stalni je sudski vještak iz oblasti medicine, podoblast ortopedija i traumatologija. Od 2017. godine zaposlen je na Odsjeku za ortopediju i traumatologiju Opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš“.